שלב א': מידע מוקדם - הכנת מסמכים
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
הכנת מסמכי הבקשה
 1. חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת, ולכן רצוי מאוד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות. זכרו! – "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!
 2. מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי" להגיע למחלקה לרישוי עסקים בעיריית אשדוד על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה.
 3. לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:
 • כתובת מדויקת של העסק, מס' משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, פקס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.
שלב א': מידע מוקדם - קבלת מידע מוקדם
קבלת מידע מוקדם
מידע המוקדם ניתן לקבל
 1. הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.
 2. מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו: הנחיות להכנת תכנית העסק, הסדרי חנייה, מדיניות התרי פעילות בלילה וכו'.
 3. בעיות רישוי צפויות: מיקום בעייתי באיזור מגורים וכד'.
 4. חוקים ותקנות רלוונטיות שהעסק יהיה חייב לעמוד בהם.
 5. הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק או שינוי יעוד או - "לשימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.
 6. פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק.
 7. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון במספר עותקים כגון תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה, מסמכים וטפסים רלוונטיים.
 8. על מנת לבחון היטב את היתכנות קיום העסק קיימת אפשרות להגיש בקשה לקבלת חוות מקדמית מהרשות המקומית ואו מנותני האישור.

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה ובהגשת טפסים ותכניות בהתאם לחוק.

שלב ב': הגשת הבקשה
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
הגשת הבקשה ליחידה לרישוי עסקים
על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים בעיריית אשדוד בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום על ידו, שתכלול: מסמכים נלווים שפורטו בחוק כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותכנית עסק (הנדסית) חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך, הצהרה על התאמת התוכנית בשטח וההיתרים הקיימים וכן אישור לתשלום אגרה. אם הבקשה מתייחסת ל"מפעל מסוכן", על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג, 1963.
שלב ב': תשלום אגרה
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
תשלום אגרה
המחלקה לרישוי עסקים גובה אגרה, כמוגדר בחוק, עבור השירותים הניתנים על ידה המחושבת בדרך כלל לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרישיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רישיון, אגרת רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון). הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה. 
שלב ג': בחינת הבקשה
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
בחינת הבקשה
הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.
שלב ד': העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
העברת הבקשה לאישור
הבקשה מועברת על ידי היחידה לרישוי עסקים במקביל לבדיקה הנדסית של יחידת ההנדסה/ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים (כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות), וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק. שמירה על הפרדת סמכויות - כל גורם מאשר/ נותן אישור יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר.
שלב ה': בחינת הזכאות לרישיון/ היתר זמני
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
בחינת הזכאות לרישיון
היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור. תשובה חיובית - עיריית אשדוד עורכת את הרישיון/ היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון. תשובה שלילית של נותן האישור - עיריית אשדוד תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון. לערעור לחץ כאן מתן תנאים מוקדמים - עיריית אשדוד אינה מאשרת פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעתה.
שלב ו': הנפקת רישיון עסק/ היתר זמני 
בטיפול היחידה לרישוי עסקים
הנפקת רישיון עסק

 1. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה, לפיה לא נעשו שינויים בעסק.
 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).
 3. מתן הרישיון ביד.

הערות :

 1. רשות הרישוי אינה רשאית להנפיק רישיון עסק או היתר זמני ללא אישורם של נותני האישור והגורמים הנוספים.
 2. אין תוקף לרישיון עסק/ היתר זמני כל עוד ההצהרה אינה חתומה ולא שולמה אגרה