נציגות וועד הבית תציג למחלקת תרבות הדיור בעיריית אשדוד פרוטוקול בחירת ועד בית באסיפת דיירים שהתקיימה בצרוף תשלום שובר.

עלות חברות באגודה הינה 31 ₪ ליחידת דיור עבור שנה.

נציגות נבחרת באסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף. החוק קובע כי לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף וזו נבחרת ע”י האסיפה הכללית. יש לזמן את האסיפה הכללית כדין ולציין בסדר יומה את קיום בחירת נציגות הבית (הודעה על קיום האסיפה בלוח מודעות לפחות 5 ימים ממועד האסיפה).

הנציגות משמשת כמורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף,

היא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי או בכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות.

נציגות וועד הבית מחויבת לבצע את כל התיקונים הדרושים ברכוש המשותף, לנהל ספר הכנסות והוצאות, עריכת דו”ח, חשבון כספי אחת לשישה חודשים ולהציגם בפני האסיפה השנתית הרגילה. הכנסות מיסי וועד בית יופקדו לחשבון בנק על שם נציגות הבית המשותף בלבד.

בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף.

תשלום מיסי ועד בית לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

אם יש הסכמה של 100% מבעלי הדירות ניתן לקבוע סכום קבוע לתשלום מיסי וועד הבית בהתאם להוצאות הדרושות.

האגודה לתרבות הדיור ממליצה לנציגות לפנות בכתב לסרבן התשלום.

במידה ולא שוכנע הדייר ועומד בסירובו יישלח מכתב התראה ראשוני של מנהלת המחלקה, לא יענה הסרבן לפניה זו, יישלח  מכתב התראה ע”י עורך דין האגודה,

במקרה שכלו כל הקצין תוכל נציגות הבית להיעזר ביועץ המשפטי של האגודה אשר יערוך את כתב התביעה כנגד סרבן התשלום בפני המפקח על רישום המקרקעין. (מכתבי התראה ותביעה יועברו לנציגות החברים באגודה לתרבות הדיור).

בעל דירה אינו יכול להתנות תשלום מיסי וועד בית עד להסדרת טענותיו גם אם הן צודקות.

עליו לשלם את מיסי וועד הבית ובמקביל להגיש תביעה בפני המפקחת על המקרקעין על תפקוד הנציגות.

לחברים באגודה לתרבות הדיור, ניתן לפנות למחלקת תרבות הדיור לבדיקת הטענות ולמציאת פתרונות בכפוף לתשלום החוב.

לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין , בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות.

בעל הדירה יגיש תביעה באופן פרטי כלפי השוכר בהתאם לחוזה השכירות ביניהם.

 לפי סעיף 59 לחוק המקרקעין יש לקבל הסכמה של כ – 51% מבעלי הדירות להפעלת מעלית שבת.

המבקשים בהפעלת מעלית שבת יישאו בהוצאות של התקנת מנגנון שבת.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים, לפיה ייאסר עישון בכל מקום שהוא רכוש משותף בבניין המשמש למגורים או למסחר, אלא אם כן קיים חדר נפרד שהוקצה לעישון בידי הנהלת הבניין או וועד הבית.

התקנת מצלמות בבניין משותף בהסכמה של כ – 51% מבעלי הדירות.

בנוסף, יש להודיע לדיירים ולהתקין שלט שיש מצלמות בבניין.

תשלום שכר לנציגות וועד הבית או פטור מתשלום מיסי וועד בית, בהסכמה של כ – 100% מבעלי הדירות.

כן מותר להעלות את מיסי וועד הבית עד 15% ללא הסכמת דיירי הבניין.

בעל דירה המתנתק מהצנרת המשותפת ממשיך לשאת בעלות הוצאות ההחזקה של הצנרת המשותפת כמו כל בעל דירה אחר.

המשמעות של ההתנתקות היא כי בעל דירה יישא בעלויות כפולות, בעלויות האחזקה של הצנרת הפרטית ועלות האחזקה המשותפת.

יש לקיים אסיפה שלא מן המניין בצורה הבאה:

  1. פניה בכתב לוועד המכהן לכנס אסיפה דיירים.
  2. הוועד המשמש צריך לקיים אסיפה תוך 14 יום.
  3. אם הוועד המכהן לא מכנס אסיפה ביום ה – 15, תולה המבקש מודעה שתוך 5 ימים תתקיים האסיפה בצירוף הסכמה חתומה של כ- 30% מבעלי הדירות בבניין להחלפת וועד בית.
  4. צריך הסכמה של כ – 30% מדיירי הבניין להחלפת הוועד חוב למיסי וועד הבית.

אין חובה למסור את מפתחות גג הבית המשותף לכל דייר, יש להותיר את מפתחות הגג בידי יו”ר או ממלא מקומו בהיעדרו.