חוק חניה לנכים (תיקון מס’ 7) התשע”ז- 2017 קובע כי על הרשות המקומית להקצות לרכב מזכה אחד של נכה, כהגדרתו בתיקון, המתגורר בתחומה, הנושא תג נכה, מקום חניה אחד המתאים לצרכיו של הנכה, שמידותיו ייקבעו בתקן ישראלי, סמוך ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה, בהתאם להוראות החוק. פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ”א-1961 ותקנות התעבורה סעיף 70 ב2, מעניקים לרשות התמרור המקומית סמכות בלעדית לאשר הצבת תמרורים כמפורט בתקנות, ובכלל זה לסמן מקומות חנייה מיוחדים לרכב של נכה במקום שתמצא לנכון. סימון החניה לנכים יעשה באמצעות תמרורים 437,439 וסימון מקום החניה על הכביש.

ניתן להגיש בקשה עבור הקצאת מקום חניה לנכה ליד ביתו \ מקום עבודתו דרך עמוד זה
. לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופן מלא בלחיצה כאן.


טופס מקוון לבקשה עבור הקצאת מקום חניה לנכה ליד ביתו \ מקום עבודתו

ניתן להגיש בקשה להעברת מקום החניה עקב מעבר דירה \ מקום עבו דרך עמוד זה
. לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופןמלא בלחיצה כאן.


בקשה להעברת מקום החניה עקב מעבר דירה \ מקום עבודה

ניתן להגיש בקשה לעדכון מספר הרכב עקב החלפת רכב הנכה דרך עמוד זה
. לנוחיותכם, ניתן לפתוח את הטופס באופן מלא בלחיצה כאן.


בקשה לעדכון מספר הרכב עקב החלפת רכב הנכה

תנאי זכאות והליכי אישור להצבת תמרור חניה לנכה

מי זכאי?
האם אתה עומד בקריטריונים?

מי זכאי לקבל חנית נכה?במקום מגורים:

 1. על המבקש להיות תושב העיר אשדוד.
 2. המבקש הוא הנהג וזקוק לרכב לצורך התניידותו בשל רגליו הנכות, או אדם שמתלווה אל הנכה ונוהג עבורו ובתנאי שמתגורר עמו באותה הכתובת הרשומה בתעודת הזהות שלו.
 3. מי שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.
 4.  מבקש אשר אין ברשותו חניה פרטית הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע, ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו.
 5. מבקש אשר ברשותו מקום חניה פרטית, אך הוא אינו מותאם לצרכיו , כדוגמת מעלון הנפתח בצדו של הרכב.
 6. הרשות המקומית תקצה מקום חניה לפי הוראות סעיפי 6 גם למבקש שאותו סעיף לא חל לגביו, אם מצאה כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בדרגת הנכות של המבקש ובמידת השפעתה על ניידותו.

במקום העבודה:

חניה ליד מקום עבודה תינתן למי שאין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו ושנכותו 100% (מוגבלות בניידות בגפיים תחתונות) והוא בעל כיסא גלגלים/ממונע. המבקש יצרף אישור חתום ע"י מנכ"ל או יועץ משפטי או רואה חשבון ממקום העבודה, בו מצוין כי אין עבורו מקום חניה מתאים, בצירוף אישור לגבי שעות עבודתו ותלוש משכורת עדכני.

תהליך מימוש הזכאות
הגשת הבקשה

יש להגיש בקשה באופן מקוון, הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת הזהות של הנכה, כולל הספח עם הכתובת.
 • צילום רישיון הנהיגה של הנכה.
 • צילום של רישיון הרכב שעבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה.
 • אישור על אחוזי הנכות מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון*.
 • במידה ואין אחוזי נכות יש להציג אישור על מוגבלות בניידות מרופא מומחה.
 • צילום של תג החניה לרכב נכה משני צדדיו.
 • נסח טאבו  - המוכיח כי לא קיימת חנייה צמודה בנכס
חשוב לדעת
שים לב!
 • מקום החנייה המוקצה יהיה תקף למשך 3 שנים כל עוד תג הנכה בתוקף. להארכת תוקף מקום החנייה יש להציג תג נכה בתוקף ומסמכים עדכניים. העיריה תשמור על זכותה לבטל את תמרור הנכה במידה ולא יוגשו המסמכים הנדרשים תוך 14 יום מיום פקיעת תוקף החניה או תג הנכה.
 • הרשות המקומית תישא בעלות הקצאת החניה והצבת התמרור המסמן אותה בכפוף לאישור החניה בוועדת משנה לחניות נכים. תחזוקת החניה והחלפת מס' רכב תיעשה על חשבון המבקש רק לאחר הגשת הבקשה להחלפת מס' רכב ובאישור הרשות המקומית.
 • הרשות המקומית תקצה את מקום החניה בתוך 60 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • הרשות המקומית תהיה רשאית לבטל את מקום החניה אם תיווכח, כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא למרות הצהרותיו בטופס הבקשה או שהתברר כי אחד מהפרטים אותם מסר המבקש אינם נכונים.
 • במידה ובעל החניה נדרש להכשיר את חנייתו לצורך מגבלותיו, יישא בעל הדירה בעלויות התהליך כולו, כולל התאמת מקום החניה לצרכיו.
 • בכל שינוי כגון מעבר דירה, החלפת רכב, החלפת מקום עבודה או פטירה יש לדווח לרשות המקומית - מדור נכים

אודות ומידע

אגף תשתיות אחראי על תכנון וסלילת כבישים בעיר, מערכת הרמזורים ותיאום מערכות, תכנון וביצוע של הסדרי התנועה והבטיחות בדרכים, ועל אישורים ובדיקת תכניות פיתוח כבישים וחניות.

טלפון: 08-8545292

פקס:   08-8545289

כתובת: הגדוד העברי 10, בניין העירייה, קומה 2 חדר 256

מייל: מירב אמויאלmerava@ashdod.muni.il

שםתפקידטלפוןמייל
ארקדי ברוברמנהל אגף תשתיות08-8545288arkadib@ashdod.muni.il
אתי מלכהמזכירת האגף08-8545289etimalk@ashdod.muni.il
לריסה קגנובמחלקת תכנון כבישים08-8545290larisak@ashdod.muni.il
יבגני אברבוךמחלקת תכנון כבישים08-8545296evgenyav@ashdod.muni.il
סופיה רוזמןמחלקת תכנון כבישים08-8545291sofyar@ashdod.muni.il
ויקטוריה אבוריהמחלקת תכנון כבישים08-8545297victoria@ashdod.muni.il
אלכס יפטרמחלקת ניהול פרויקטים08-8545295alexander@ashdod.muni.il
אילנית אלימלךמחלקת בטיחות בדרכים08-9238602eny@ashdod.muni.il
דימיטרי שנדיבין מחלקת תנועה ותחבורה08-8545099Dimitry@ashdod.muni.il
יאיר רבנימפקח תשתיות08-9238714yairra@ashdod.muni.il
מירב אמויאלמדור נכים ודיווח תקציבים08-8545292merava@ashdod.muni.il
איילה ביטוןמרכז הדרכה לבטיחות בדרכים08-8543979ayalab@ashdod.muni.il
חיים סוויסהמגרש הדרכה לבטיחות בדרכים08-8543979zahav@ashdod.gov.il