שאלות נפוצות

יש לפנות למתכנן מורשה לצורך הגשת בקשה למידע להיתר והגשת בקשה להיתר.
המתכנן יטפל בכל תהליך הרישוי.

הודעה נשלחה אלך מכיוון שאתה בעל זכות בנכס במגרש גובל עליו הוגשה בקשה להיתר ויש לך זכות להתנגד. ניתן לעיין בתכנית הגשה להיתר אשר מפורסמת באתר ובמידה וברצונך להתנגד עלך להגיש התנגדות מנומקת הכוללת פרטים ליצירת קשר לצורך זימון לדיון בוועדה.

ניתן לשלוח מכתב התנגדות במייל , בפקס או בדואר.

במידה ובחירתך לא להתנגד, אין צורך בתגובה להודעת פרסום הקלה.

כאשר מבוקש ממ”ד בבניין פשוט בן 4 קומות במסגרת שטחים המותרים ובתוך קווי הבניין ניתן להגיש את הבקשה להיתר באמצעות מתכנן מורשה בהליך רישוי מקוצר.

המתכן יקבל תיק מידע להיתר ויגיש עבורך בקשה להיתר בהתאם ויטפל בה עבורך.

שאלות נוספות

 1. יש לפנות לעורך בקשה (אדריכל, מהנדס, הנדסאי) – עורך הבקשה פונה למחלקת מידע להיתר ומזמין תיק מידע להיתר.
 2. לאחר קבלת תיק המידע, עורך הבקשה מזין במערכת רישוי זמין (מערכת ממוחשבת) בקשה להיתר בהתאם לדרישות שפורטו בתיק המידע להיתר.
 • לתשומת לבך: ללא הזנת הנספחים הנדרשים לתנאי סף הבקשה לא נקלטת.
 • לתשומת לבך: הפטור מהיתר מהווה פטור מהפרוצדורה של הוצאת היתר בניה בלבד ואינו בא במקום כל דין אחר. ניתן להקים פריטים הפטורים מההיתר בהתאם לתכניות המפורטות, תקנות התכנון והבניה ותיקוני מתאר אשדוד.

קישור לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע”ד-2014.

קישור לאתר משרד האוצר לדיווח על עבודה הפטורה מהיתר.

קישור להנחיות המרחביות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד.

התשובה מתחלקת למספר קטגוריות:

 1. “מבנה פשוט” כהגדרתו בחוק – מבנה עד 4 קומות או תוספות ושינויים במבנים קיימים רשאי להגיש: אדריכל/ית, מהנדס/ת, הנדסאי/ת אדריכלות והנדסאי/ת בניין הרשום במרשם המהנדסים / אדריכלים / הנדסאים מוסמכים.
 2. תמ”א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה רשאי להגיש אדריכל/ית רשום בלבד.
 3. “מבנה מורכב”: בנייה רוויה/ מבני תעשיה ומסחר/ משרדים וכו’ – רשאי להגיש אדריכל/ית או מהנדס/ת רשום.
 • לתשומת לבך: בנוסף לעורך הבקשה יש למנות מתכנן/נת שלד במקביל, ללא חתימת שני בעלי מקצוע אלו, לא ניתן לקלוט את הבקשה להיתר.

ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה באתר ההנדסי של עיריית אשדוד ע”י הקלדת: מספר בקשה, תיק בנין, גוש וחלקה, כתובת או ת.ז של מבקש הבקשה.

המערכת הממוחשבת באתר האינטרנט מסונכרנת עם המערכות הפעילות ומציגה מידע מלא.

קישור לאתר ההנדסי לבדיקת סטטוס בקשה.

עורך הבקשה ומבקש הבקשה מקבלים הודעות SMS בשלבים הבאים:

 1. בקשתך להיתר  לא נקלטה במערכת עקב אי עמידה בתנאי סף.
 2. בקשתך להיתר נקלטה במערכת מקוונת.
 3. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון ברשות רישוי .
 4. בקשתך להיתר נבדקה ומיועדת לדיון בוועדת משנה.
 5. לבקשתך להיתר הופק היתר. עלך להשלים את ההליך מול מח’ אגרות והיטלים.

לצורך בדיקת זכויות בניה יש לפנות לעורך בקשה מטעמכם.

עורך הבקשה רשאי להיעזר בבודקת הרישוי אם יש צורך בכך.

מחלקת רישוי בנייה נותנת שירות לטאבו בכך שהיא מבצעת בדיקת התאמה בין התשריט להיתר הבנייה הקיים.

הרישום עצמו מתבצע בטאבו.

יש להגיש למזכירת מחלקת רישוי, ססיל, תשריט בליווי מכתב מהמפקחת על המקרקעין.

בסיום הבדיקה, הבודקת תיצור קשר עם המגיש לצורך קבלת התשריט חתום.

בהתאם לתקנה 36 ב’ הסכמות בעלי זכות במקרקעין בבתים משותפים כדלקמן:

בבתים משותפים הגשת בקשה להיתר בניה נדרשת הסכמות בעלי זכות במקרקעין בהתאם לנסח טאבו מרוכז למגרש.
במידה ולא ניתנה הסכמה של מי מבעלי זכות במקרקעין, שלח לו ממבקש ההיתר הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בדואר רשום עם מסירה אישית.

ראשית כדאי לוודא – האם הבניה שתרצו לבצע מצריכה בכלל “היתר בניה” (היתר בניה הוא רישיון לבצע בניה או שימוש בקרקע), או שאולי ניתן לאשר את הבניה באמצעות דיווח בלבד (“רישוי עצמי”).

 • לבדיקת התאמה לעבודות בניה שלא מצריכות היתר לחץ כאן.
 • לבדיקת התאמה לעבודות בניה שמצריכות דיווח בלבד (“רישוי עצמי”) לחץ כאן.

לפני ששוקלים הליך של היתר, יש צורך לברר האם קיימת יתרת זכויות בניה לניצול במגרש, שתאפשר את הבניה שאתם מעוניינים לבצע.

הליך רישוי הבניה נעשה כולו באמצעות מתכנן מורשה מטעמכם שאנחנו מכנים: “עורך בקשה”.
עורך הבקשה הוא גורם המורשה להגיש בקשות למידע ולהיתר בשמכם מתוקף חוק התכנון והבניה.
תפקידו להכין את תכניות הבניה ולהגישם לרשות.

תהליך רישוי הבניה מורכב משלושה שלבים עיקריים:

 • שלב הבקשה למידע – שלב בו מופק עבורכם “תיק מידע להיתר” המכיל את רשימת המסמכים, התכניות והאישורים הנדרשים לצורך שלבי הרישוי הבאים, את ריכוז הזכויות המלא במגרש ואת ההנחיות המפורטות לבניה.

 • שלב הבקשה להיתר – שלב בו הרשות בודקת את הבקשה שלכם ודנה באישור/ דחייה שלה. במידה ואושרה בקשתכם תקבלו “היתר בניה” (רשיון לבצע בניה או שימוש בקרקע).

 • השלב בו מבוצעות על ידכם עבודות הבניה במהלכו הרשות מאשרת את התאמת הביצוע להיתר, בסופו מתקבלת “תעודת גמר” לבניה.

הועדה המקומית לתכנון ובניה גובה תשלום ממבקש הבקשה עבור: אגרת מידע, אגרות והיטלי בנייה והיטל השבחה (במידה ונקבע ע”י שמאי הועדה) היטל ההשבחה משקף את עליית הערך הצפויה בנכס או בקרקע במידה וניתן היתר בניה.