מסלולים מקוצרים
מה אני צריך לבדוק?

תנאי סף לקבלת הבקשה במסלול רישוי המקוצר:
האם סוג העסק/ פריט הרישוי סווג למסלול הקוצר?
האם פורסם לפריט הרישוי מפרט אחיד?
האם העסק לא נפתח?

תנאים נוספים:
בעל העסק הורשע ב- 3 שנים האחרונות בעברת חוק רישוי עסקים?
התקיים לגבי העסק ב-2 שנים האחרונות עבירת קנס/עיצום כספי?
מתנהל כנגד העסק או המבקש הליך פלילי או מינהלי


איך אני נמדד ?

מסלול תצהיר - שלבים

1. הגשת בקשה במערכת המקוונת - בקשה במסלול תצהיר (טופס 2)
2. עד 4 ימים מיום פתיחת הבקשה ישלח לבעל העסק:
א. אישור/דחיית הגשת בקשה (טופס 3)
ב. אישור על הגשת תצהיר (טופס 5ב) - במידה והוגש תצהיר (טופס 5)
3. לקראת תום 21 ימים:
א. דרישה להשלמת מסמכים ע"י בעל העסק (טופס 4)
ב. סירוב לבקשה
ג. בקשה להארכת זמן למשך 7 ימים נוספים והודעה לבעל העסק
ד. דרישה להגשת תצהיר ע"י בעל העסק (טופס 5)
4. אושרה הבקשה ע"י הרשות ובעל העסק הגיש תצהיר = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים)
5. 21 ימים + 7 ימים הארכה הסתיימו והרשות לא נתנה חוות דעת = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים)
6. שליחת הרישיון והתצהירים לנותני האישור ( עד 5 ימים )


● לצפייה בתרשים מסלול תצהיר - תקנה 3 יא - לחץ כאן
● לצפייה במסלול תצהיר - סל הפריטים - לחץ כאן

מסלול א - שלבים

1. הגשת בקשה במסלול מזורז א (טופס 2)
2. עד 4 ימים מיום פתיחת הבקשה ישלח לבעל העסק:
א. אישור/דחיית הגשת בקשה (טופס 3)
ב. אישור על הגשת תצהיר (טופס 5ב) - במידה והוגש תצהיר (טופס 5)
3. לקראת תום 21 ימים: א. דרישה להשלמת מסמכים ע"י בעל העסק (טופס 4)
ב. סירוב לבקשה
ג. בקשה להארכת זמן למשך 7 ימים נוספים והודעה לבעל העסק
ד. דרישה להגשת תצהיר ע"י בעל העסק (טופס 5)
4. אושרה הבקשה ע"י הרשות ובעל העסק הגיש תצהיר = הפקת רישיון עסק (טופס 7) (עד 5 ימים)
5. 21 ימים + 7 ימים הארכה הסתיימו והרשות לא נתנה חוות דעת = הפקת היתר מזורז ל-180 ימים (טופס 7) (עד 5 ימים)
6. שליחת ההיתר המזורז והתצהירים לנותני האישור (עד 5 ימים)
7. עד 150 ימים מתחילתו של ההיתר המזורז
א. קבלת אישור נותני האישור
ב. קבלת בקשה להארכת ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים
ג. סירוב
8. אושרה הבקשה ע"י נותני האישור = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים)
9. הסתיימו 180 ימי ההיתר המזורז + 90 ימי הארכה ( רק במידה והתקבלה בקשה פורמאלית להארכת מטעם נותני האישור) ולא התקבל מענה מנותנ האישור = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים )
10. שליחת הרישיון והתצהירים לנותני האישור ( עד 5 ימים)

● לצפייה למסלול היתר מזורז א' - תקנות 3א-3ד - לחץ כאן

● לצפייה במסלול היתר מזורז א - סל הפריטים - לחץ כאן


מסלול ב - שלבים

1. הגשת בקשה במסלול מזורז א (טופס 2)
2. הפניית הבקשה לנותני האישור כולל העתק הבקשה ומסמכים רלוונטים
3. עד 4 ימים מיום פתיחת הבקשה ישלח לבעל העסק
א. אישור/דחיית הגשת בקשה (טופס 3)
ב. אישור על הגשת תצהיר (טופס 5ב) - במידה והוגש תצהיר (טופס 5)
4. לקראת תום 7 ימים - הגבלת זמן למתן סירוב
5. לקראת תום 14 נוספים
א. דרישה להשלמת מסמכים ע"י בעל העסק (טופס 4) ב. סירוב לבקשה
ג. בקשה להארכת זמן למשך 7 ימים נוספים והודעה לבעל העסק
ד. דרישה להגשת תצהיר ע"י בעל העסק (טופס 5)
6. 49 ימים, מיום שליחת הודעה לנותני האישור על הגשת התצהיר, הסתיימו, ונותני האישור לא ביקשו הארכה ל-14 ימים נוספים/נתנו תנאים מוקדמים/ נתנו סירוב = הפקת היתר מזורז ל-180 ימים (טופס 7) (עד 5 ימים)
7. שליחת ההיתר המזורז והתצהירים לנותני האישור (עד 5 ימים)
8. עד 150 ימים מתחילתו של ההיתר המזורז
א. קבלת אישור נותני האישור
ב. קבלת בקשה להארכת ההיתר המזורז ב-90 ימים נוספים
ג. סירוב
9. אושרה הבקשה ע"י נותני האישור = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים)
10. הסתיימו 180 ימי ההיתר המזורז + 90 ימי הארכה ( רק במידה והתקבלה בקשה פורמאלית להארכת מטעם נותני האישור) ולא התקבל מענה מנותנ האישור = הפקת רישיון עסק (עד 5 ימים )
11. שליחת הרישיון והתצהירים לנותני האישור ( עד 5 ימים)

● לצפייה בצ'ק ליסט מסלול היתר מזורז ב' - לחץ כאן

● לצפייה במסלול היתר מזורז ב - סל פריטים - לחץ כאן


חידוש רישיון עסק

1. ישנם 3 תהליכים לחידוש רישיון:
א. חידוש במסלול תצהיר *
ב. חידוש במסלול היתר מזורז א*, היתר מזורז ב*
ג. חידוש במסלול רגיל
2. להלן ההליך החדש לחידוש רישיון במסלול תצהיר:
א. עד 120 יום לפני תום תקופת הרישיון רשות הרישיוי תודיע על כך לבעל העסק ולנותני האישור.
ב. 90 ימים לפני תום תקופת הרישיון בעל העסק יעביר לרשות הצהרה לחידוש רישיון ותצהיר (טופס 5א)
ג. לאחר שבעל העסק מגיש את התצהיר וההצהרה רואים אותו כמי שחודש רישיונו, ורשות הרישוי תפיק לו רישיון עסק.
ד. רשות הרישוי תודיע לנותני האישור על חידוש הרישיון.
3. להלן ההליך החדש לחידוש רישיון במסלול רגיל:
א. עד 120 יום לפני תום תוקף הרישיון רשות הרישוי תודיע על כך לבעל העסק ולנותני האישור.
ב. 90 ימים לפני תום תקופת הרישיון בעל העסק יעביר לרשות הצהרה לחידוש רישון
ג. לאחר שבעל העסק מגיש את ההצהרה תודיע רשות הרישוי לנותני האישור על הגשת ההצהרה.
ד. נותני האישור צריכים להודיע לרשות הרישוי בתוך 45 ימים על אחד מאלה: סירוב/אישור/תנאים מוקדמים.
ה. במסלול מזורז א,ב = אי מענה נותני אישור כמוהו כאישור למתן רישיון (במסלול רגיל ביתר זמני בלבד)
ו. רשות הרישוי תפעל להוצאת חידוש בתוך 60 ימים מסירת ההצהרה במידה ונותני האישור אישרו את הבקשה/לא העבירו התייחסות

● לצפייה בתרשים חידוש רישיון לפריטים שסווגו במסלול רישיון על יסוד תצהיר - לחץ כאן

● לצפייה בתרשים חידוש במסלול היתר מזורז א, היתר מזורז ב - לחץ כאן


העברת בעלות ברישיון עסק

ישנם חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק:
1. שינוי בעלות בסוגי עסקים שבהם המשטרה אינה נותנת אישור
2. שינוי בעלות בסוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור.
3. שינוי בעלות בעסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון.
4. שינוי בעלות בלא הצהרת בעל העסק.
5. שינוי בעלות בעקבות פטירת בעל העסק להלן תהליך החדש:
א. הגשת בקשה לרישיון עקב שינוי בעלות וצירוף הצהרה (כי לא חל שינוי בבקשה לרישיון, וכי הוא מתחייב להשלים מסמכים ותנאים קודמים)
ותצהיר (בעסק המסווג למסלולים המקוצרים) .
ב. בעסק שבו המשטרה אינה נותנת אישור* = הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש שתוקפו עד למועד שבו היה פג הרישיון המקורי.
ג. בעסק שבו המשטרה נותנת אישור* = הרשות תפיק היתר זמני ל-30 ימים. במידה והמשטרה לא תעביר התייחסות, בפרק זמן זה,
הרשות תפיק על שם בעל העסק החדש עד למועד שבו היה פג הרישיון המקורי.
ד. בעסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון = הרשות תעביר את הבקשה על שם בעל העסק החדש ותמשיך בטיפול בבקשה מאותו שלב
שהיה טרם העברת הבעלות (סטטוס הבקשה המקורית, למעט סטטוס המשטרה) .
ה. שינוי בעלות בלא הצהרת בעל העסק = במידה ובעל העסק אינו מעוניין להצהיר כי לא חל שינוי בבקשה ל רישיון וכי הוא מתחייב להשלים מסמכים ותנאים קודמים,
יינתן היתר זמני על שם בעל העסק החדש ל-90 ימים ויטופל במסלול הרגיל .
ו. שינוי בעלות בעקבות פטירה של בעל העסק = על בן הזוג/הורה/צאצא של הנפטר להגיש, נוסף על הרשום בסעיף א, תעודת פטירה ומסמכים המעידים על קרבה משפחתית
לנפטר ( לדוגמא: ספח ת.ז, תמצית רישום משרד הפנים וכו').
זאת עד 90 ימים מיום הפטירה= הרשות תפיק רישיון על שם בעל העסק החדש שתוקפו עד למועד בו היה פג הרישיון המקורי.

● לצפייה בתרשים שינוי בעלות בעסק שיש לו רישיון/ היתר בתוקף, שהמשטרה אינה נותנת אישור - לחץ כאן

● לצפייה בתרשים שינוי בעלות בעסק שיש לו רישיון/ היתר בתוקף, שהמשטרה נותנת אישור - לחץ כאן

● לצפייה בתרשים שינוי בעלות בעסק שהוא בתהליך לקבלת רישיון - לחץ כאן

●לצפייה בתרשים שינוי בעלות בעסק שיש לו רישיון במקרה של פטירה - לחץ כאן


*ניתן לבדוק בצו רישוי העסקים